Our Plans

มูลนิธิพันวันแรก มีวัตถุประสงค์ในการทำงานอย่างไร? และแผนการทำงานของเราในปีนี้ มีอะไรบ้าง...

จัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็กอ่อน
อายุ 6 เดือน ถึง 3 ปี

เพื่อช่วยเหลือครอบครัวที่มีรายได้น้อย โดยร่วมมือกับสหทัยมูลนิธิ สภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชนฯ และมหาวิทยาลัยมหิดล ในกระบวนการพัฒนานวัตกรรมและต้นแบบการพัฒนาแม่และเด็กในช่วง 1,000 วันแรกแห่งชีวิต โดยใช้สถานรับเลี้ยงเด็กทั้ง 2 แห่ง คือ ในจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดสมุทรปราการ เป็นกรณีศึกษา

ให้บริการด้านวิชาการและ
ให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมาย

คือมารดาที่ตั้งครรภ์จนกระทั่งคลอดบุตรถึงช่วงอายุ 2 ปี และผู้ที่สนใจ โดยพัฒนาสื่อสำหรับเผยแพร่ข้อมูล ผ่านการร่วมมือทำงานกับโครงการ Banyan Project ทั้งที่เป็นเอกสารและสื่อดิจิตอล เช่น แผ่นพับ คู่มือ Website และ Facebook และเผยแพร่ข้อมูลอย่างต่อเนื่อง รวมถึงจัดทำหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในเรื่องการพัฒนาแม่และเด็กในช่วง 1,000 วันแรกแห่งชีวิต โดยเน้นเรื่องการดูแลครรภ์ การให้นมแม่ สุขภาพของเด็กปฐมวัย และนวัตกรรมการพัฒนาเด็กเล็กจากบทเรียนของ Banyan Project

ดำเนินการและร่วมมือกับ
องค์กรการกุศลและ
องค์กรสาธารณประโยชน์ต่างๆ

รวมถึงดำเนินการร่วมกับภาคีต่างๆ ในทุกภาคส่วน โดยทำงานร่วมกับโครงการ Banyan Project ในการจัดประชุมปฏิบัติการระดับจังหวัดนครศรีธรรมราชและสมุทรปราการ เพื่อรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องตระหนักในความสำคัญของการพัฒนาแม่และเด็กในช่วง 1,000 วันแรกแห่งชีวิต และร่วมกันขับเคลื่อนในระดับจังหวัดเพื่อให้กระบวนการสามารถขยายผล และมีความต่อเนื่องในอนาคต