มูลนิธิพันวันแรก

About Our Foundation

มูลนิธิพันวันแรก เป็นองค์กรอิสระที่ทำงานเพื่อพัฒนาชีวิตแม่และเด็ก เพื่อสนับสนุนให้เด็กไทยมีพัฒนาการในการเติบโตอย่างสมวัยที่สุดใน 1,000 วันแรกของชีวิต ภายใต้ความร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญที่มากล้นประสบการณ์ด้านพัฒนาการเด็กในประเทศไทย เพื่อสนับสนุนครอบครัวที่มีรายได้น้อยให้สามารถเข้าถึงโอกาสในชีวิตได้เต็มศักยภาพมากที่สุดผ่านโครงการที่ครอบคลุมและยั่งยืนตามพื้นฐานความสำคัญของหลักโภชนาการและพัฒนาการสำหรับเด็กปฐมวัย

วิสัยทัศน์

คนไทยรุ่นใหม่ทุกคน มีสุขภาวะที่ดีขึ้นเพื่อเป็นพลังเสริมสร้างชาติ

พันธกิจ

ให้เด็กไทยรุ่นต่อไปมีพัฒนาการที่สมบูรณ์อย่างเท่าเทียม ผ่านโภชนาการ การศึกษา และการเพิ่มศักยภาพของแม่

วัตถุประสงค์

  1. จัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็กอ่อนอายุ 6 เดือน ถึง 3 ปี เพื่อช่วยเหลือครอบครัวที่มีรายได้น้อย โดยร่วมมือกับสหทัยมูลนิธิ สภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชนฯ และมหาวิทยาลัยมหิดล ในกระบวนการพัฒนานวัตกรรมและต้นแบบการพัฒนาแม่และเด็กในช่วง 1,000 วันแรกแห่งชีวิต โดยใช้สถานรับเลี้ยงเด็กทั้ง 2 แห่ง คือ ในจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดสมุทรปราการ เป็นกรณีศึกษา

 

  1. ให้บริการด้านวิชาการและให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมาย คือมารดาที่ตั้งครรภ์จนกระทั่งคลอดบุตรถึงช่วงอายุ 2 ปี และผู้ที่สนใจโดยพัฒนาสื่อสำหรับเผยแพร่ข้อมูล ผ่านการร่วมมือทำงานกับโครงการ Banyan Project ทั้งที่เป็นเอกสารและสื่อดิจิตอล เช่น แผ่นพับ คู่มือ Website และ Facebook และเผยแพร่ข้อมูลอย่างต่อเนื่อง รวมถึงจัดทำหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในเรื่องการพัฒนาแม่และเด็กในช่วง 1,000 วันแรกแห่งชีวิต โดยเน้นเรื่องการดูแลครรภ์ การให้นมแม่ สุขภาพของเด็กปฐมวัย และนวัตกรรมการพัฒนาเด็กเล็กจากบทเรียนของ Banyan Project

 

  1. ดำเนินการและร่วมมือกับองค์กรการกุศลและองค์กรสาธารณประโยชน์ต่างๆ รวมถึงดำเนินการร่วมกับภาคีต่างๆ ในทุกภาคส่วนโดยทำงานร่วมกับโครงการ Banyan Project ในการจัดประชุมปฏิบัติการระดับจังหวัดนครศรีธรรมราชและสมุทรปราการ เพื่อรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องตระหนักในความสำคัญของการพัฒนาแม่และเด็กในช่วง 1,000 วันแรกแห่งชีวิต และร่วมกันขับเคลื่อนในระดับจังหวัดเพื่อให้กระบวนการสามารถขยายผล และมีความต่อเนื่องในอนาคต

พันธกิจของมูลนิธิพันวันแรก

                       ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการเด็ก มูลนิธิฯ เข้าใจดีว่าช่วงพันวันแรกนั้นสำคัญมากต่อพัฒนาการของมนุษย์ทุกชีวิต เราเชื่อในแนวคิดแบบองค์รวมของชีวิตวัยเด็กที่ความรัก การดูแลเอาใจใส่ การศึกษา และโภชนาการที่เหมาะสมควรถูกเติมเต็มอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อให้เด็กเติบโตเป็นผู้ใหญ่มีชีวิตที่สมดุลและมีสุขภาพที่ดี ดนื่องจากความพยายามของภาครัฐทำให้เรื่องนี้ได้รับความสนใจมากขึ้นในวงกว้าง แต่ก็ยังมีความท้าทายที่จะทำให้เรื่องนี้ถูกให้ความสำคัญในระดับครัวเรือนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อครอบครัวต้องเผชิญกับปัญหาเศรษฐกิจและขาดการช่วยเหลือ มูลนิธิฯ มีความยินดีและชื่นชมมาตราการเชิงรุกของภาครัฐในการจัดการกับปัญหาข้างต้นผ่านโครงการ “มหัศจรรย์ 1,000วันแรกของชีวิต ” และทุนสนับสนุนถือเป็นการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงที่แก้ปัญหาได้อย่างแท้จริง อย่างไรก็ตามข้อมูลจากองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติหรือ ยูนิเซฟ ประเทศไทยรายงานว่ามีเด็กไทยอีกกว่า 30 เปอร์เซ็นต์ที่ไม่ได้รับประโยชน์จากทุนของรัฐบาล เช่นเดียวกับผู้ปกครองที่ไม่ได้รับคำแนะนำที่เหมาะสมในการใช้เงินช่วยเหลือให้เกิดประโยชน์ ทั้งเพื่อการลงทุนในอนาคตขอบุตรและของครอบครัวเองด้วย

                       ปัจจุบันสถานรับเลี้ยงเด็กสำหรับเด็กอายุสามเดือนถึงสามปีมีจำนวนจำกัด ทั้งยังมีคุณภาพที่ไม่ได้มาตรฐานอย่างที่ควรจะเป็น ยังม่รวมถึงข้อจำกัดด้านฐานะทางเศรษฐกิจของผู้ปกครองที่แม้จะมีสถานรับเลี้ยงเด็กแต่ก็ไม่สามารถส่งบุตรไปได้นอกจากนี้ยังพบว่ามีการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรอีก 90.000 ราย ซึ่งอาจส่งผลต่อความพร้อมในการเลี้ยงดูบุตร และในท้ายที่สุดเด็กเกิดใหม่เหล่านั้นต้องถูกทอดทิ้งหรือฝากไว้กับผู้สูงอายุ เพื่อให้แม่ได้มีเวลาหารายได้เลี้ยงครอบครัว

                       อีกหนึ่งประเด็นสำคัญคือการให้อาหารเสริมที่ยังเป็นเรื่องท้าทายและสำคัญในสังคมไทยเช่นเดียวกับประเทศอื่นๆในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และยิ่งเป็นปัญหามากขึ้นในครอบครัวที่มีรายได้น้อย เราเชื่อมั่นว่าสิ่งที่เรากินและดื่มในช่วงพันวันแรกของชีวิตรวมถึงตอนอยู่ในครรภ์จะมีผลกระทบต่อสุขภาพตลอดชีวิตจวบจนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ ด้วยเหตุนี้เราจึงสนับสนุนข้อเสนอแนะด้านสาธารณสุขสากลขององค์การอนามัยโลกที่เรียกร้องให้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่โดยเฉพาะในช่วงหกเดือนแรก และเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างต่อเนื่องไปจนถึงอายุสองปีหรือมากกว่า ควบคู่กับคำแนะนำที่ถูกต้องเกี่ยวกับอาหารเสริมที่เหมาะสมเนื่องจากอาจส่งผลต่อทุพโภชนาการต่ำหรือภาวะที่ร่างกายได้รับสารอาหารที่จำเป็นไม่เพียงพอ ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของความเหลื่อมล้ำ กล่าวคือความไม่เท่าเทียมทางอาหารนำไปสู่ความไม่เท่าเทียมทางพัฒนาการ อันนำไปสู่วงจรของความไม่เท่าเทียมทางเศรษฐกิจและสังคม จึงเป็นที่มาของพันธกิจของมูลนิธิฯ ที่ต้องการให้เด็กไทยรุ่นต่อไปมีพัฒนาการที่สมบูรณ์อย่างเท่าเทียม ผ่านโภชนาการ การศึกษา และการเพิ่มศักยภาพของแม่

ยุทธศาสตร์

  1. การพัฒนาแม่และเด็กในช่วง 1,000 วันแรกของชีวิต ผ่านการให้ความรู้เรื่องโภชนาการและการเลี้ยงเด็กและจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็กอ่อน อายุ 6 เดือน ถึง 2 ปี เพื่อช่วยเหลือครอบครัวที่มีรายได้น้อย 
  2. การพัฒนาองค์ความรู้และงานวิชาการ โดยให้บริการด้านวิชาการและให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมาย คือ มารดาที่ตั้งครรภ์จนกระทั่งคลอดบุตรถึงช่วงอายุ 2 ปี และผู้ที่สนใจหรือเกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาศักยภาพของเด็ก รวมทั้งส่งเสริมให้เด็กมีสุขภาพดี สติปัญญาดี ร่างกายแข็งแรง มีพัฒนาการสมวัย และมีความมั่นคง ด้านอารมณ์
  3. การสื่อสารสาธารณะ  โดยการเผยแพร่งานของมูลนิธิฯ ผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งออฟไลน์และออนไลน์ รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลของมูลนิธิฯ ให้เป็นที่รู้จักและสร้างการรับรู้ของประชาชนให้มากขึ้น เพื่อเข้าถึงแนวคิดการเลี้ยงลูกใน 1,000 วันแรก
  4. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ  โดยดำเนินการและร่วมมือกับองค์กรการกุศลและองค์กรสาธารณประโยชน์ต่างๆ รวมถึงดำเนินการร่วมกับภาคีต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน เพื่อให้การสนับสนุนมารดาและเด็กกลุ่มเป้าหมายของมูลนิธิฯ เพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่และศักยภาพทางสังคมให้ดีขึ้น
  5. การพัฒนาบุคลากรและองค์กร  เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจในการทำงานเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง และช่วยขับเคลื่อนภารกิจงานของมูลนิธิฯ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกลุ่มเป้าหมายของมูลนิธิฯ และสังคมไทย

คณะกรรมการ

ประธานกรรมการ
คุณศรีศักดิ์ ไทยอารี
ผู้อำนวยการสภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชนในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (สอ.ดย)
รองประธานกรรมการ
ดร.สายฤดี วรกิจโภคาทร
ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการดูแลแม่และเด็ก
กรรมการ
อ.สง่า ดามาพงษ์
ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านโภชนาการ
เหรัญญิก
อ.ทิพย์สุดา สุเมธเสนีย์
ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านเด็กปฐมวัย
เลขานุการ
ดร.กรรณชฎา พิริยะรังสรรค์
ที่ปรึกษา
ด้านพัฒนาการเด็กและเยาวชน
FIRST 1000 DAYS FOUNDATION

Address

850/33 ซอย ปรีดีพนมยงค์ 36 ถ.สุขุมวิท71
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพฯ 10110